بروموکریپتین 2.5mg قرص خوراکی
BROMOCRIPTINE 2.5mg ORAL TABLET
سازنده: ایران هورمون 22,000 تومان
بروموکریپتین 2.5mg قرص خوراکی
BROMOCRIPTINE 2.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 31,000 تومان
کابرگولین 0.5mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: ایران هورمون 5,700 تومان
کابرگولین 0.5mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 22,800 تومان
کابرگولین 0.5mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 5,700 تومان
کابرگولین 0.5mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 0.5mg ORAL TABLET
سازنده: Pfizer Italia Srl 29,660 تومان
کابرگولین 1mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 80,000 تومان
کابرگولین 1mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: داروئی آرایشی و بهداشتی مینو 16,000 تومان
کابرگولین 1mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: Pfizer Italia Srl 33,700 تومان
کابرگولین 1mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 44,000 تومان
کابرگولین 1mg قرص خوراکی
CABERGOLINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: ایران هورمون 80,000 تومان
میزوپروستول 200mcg قرص خوراکی
MISOPROSTOL 200mcg ORAL TABLET
سازنده: Piramal Healthcare Uk Limited 64,400 تومان
میزوپروستول 100mcg قرص خوراکی
MISOPROSTOL 100mcg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی سامی ساز 13,200 تومان
میزوپروستول 200mcg قرص خوراکی
MISOPROSTOL 200mcg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی سامی ساز 24,600 تومان
میزوپروستول 100mcg قرص خوراکی
MISOPROSTOL 100mcg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی ابوریحان 44,000 تومان