ماده اولیه 3280kg
سازنده: نماینده رضا راد
ماده اولیه 4000kg
سازنده: نماینده رضا راد
ماده اولیه 100kg
سازنده: نماینده رضا راد