آلفنتانیل 0.5mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Glaxosmithkline Spa
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,2mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 4,230 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,2mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 64,900 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 142,000 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 46,300 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 13,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: ایران ناژو 8,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 13,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: عماد درمان پارس 13,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: ایران آوند فر 13,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: داروسازی آرنیکا سلامت 13,000 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: فارماشیمی 542 تومان
آنتی هموروئید 60mg/5mg/50mg/400mg شیاف مقعدی
سازنده: داروسازی ابوریحان 13,000 تومان