آلفنتانیل 0.5mg/1mL,2mL تزریقی
ALFENTANIL 0.5mg/1mL,2mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: داروسازی ابوریحان 4,230 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,2mL تزریقی
ALFENTANIL 0.5mg/1mL,2mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 64,900 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,5mL تزریقی
ALFENTANIL 0.5mg/1mL,5mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: کارخانجات دارو پخش 142,000 تومان
آلفنتانیل 0.5mg/1mL,5mL تزریقی
ALFENTANIL 0.5mg/1mL,5mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: داروسازی ابوریحان 9,260 تومان