زیتونکس پماد
سازنده: دانا کاسیان لرستان 4,500 تومان