فرآورده سنتی شربت شیشه 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 21,500 تومان