اریتروپوئتین 10,000[iU],0.6mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 10,000[iU],0.6mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 46,200 تومان
اریتروپوئتین 10,000[iU],1mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 10,000[iU],1mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 38,000 تومان
اریتروپوئتین 2,000[iU],0.3mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 2,000[iU],0.3mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 9,200 تومان
اریتروپوئتین 2,000[iU],1mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 2,000[iU],1mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 8,200 تومان
اریتروپوئتین 20,000[iU],0.6mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 20,000[iU],0.6mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 70,000 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],0.3mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 4,000[iU],0.3mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 18,400 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],1mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 4,000[iU],1mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 18,400 تومان
اریتروپوئتین 40,000[iU],0.6mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 40,000[iU],0.6mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 98,900 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],1mL تزریقی
ERYTHROPOIETIN 4,000[iU],1mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: فرآورده های دارویی نو ترکیب 10,200 تومان