اریتروپوئتین 10,000[iU],0.6mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 68,970 تومان
اریتروپوئتین 10,000[iU],1mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 38,000 تومان
اریتروپوئتین 2,000[iU],0.3mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 99,000 تومان
اریتروپوئتین 2,000[iU],1mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 49,200 تومان
اریتروپوئتین 20,000[iU],0.6mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 112,860 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],0.3mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 198,000 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],1mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 198,000 تومان
اریتروپوئتین 40,000[iU],0.6mL تزریقی
سازنده: تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 98,900 تومان
آیرون (بصورت سوکروز) 20mg/1mL,5mL تزریقی وریدی
سازنده: Emcure Pharmaceuticals Ltd. 14,860 تومان
فریک کربوکسی مالتوز 50mg/1mL,10mL تزریقی
سازنده: Idt Biologika Gmbh 257,130 تومان
آیرون (بصورت سوکروز) 20mg/1mL,5mL تزریقی وریدی
سازنده: Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse Gmbh 14,900 تومان
فروس گلایسین سولفات 567.66mg کپسول خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 16,500 تومان
اریتروپوئتین 4,000[iU],1mL تزریقی
سازنده: فرآورده های دارویی نو ترکیب 61,200 تومان
آیرون (بصورت سوکروز) 20mg/1mL,5mL تزریقی وریدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 65,000 تومان
آیرون (بصورت سوکروز) 20mg/1mL,5mL تزریقی وریدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 13,000 تومان