آلوپورینول 100mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 100mg ORAL TABLET
سازنده: رامو فارمین 23,000 تومان
آلوپورینول 100mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی جالینوس 23,000 تومان
آلوپورینول 100mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 100mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی حکیم 23,000 تومان
آلوپورینول 100mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 100mg ORAL TABLET
سازنده: صنعتی کیمیدارو 23,000 تومان
آلوپورینول 300mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 300mg ORAL TABLET
سازنده: رامو فارمین 44,000 تومان
آلوپورینول 300mg قرص خوراکی
ALLOPURINOL 300mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی حکیم 44,000 تومان
فبوکسوستات 40mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 40mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی امین 35,100 تومان
فبوکسوستات 80mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 80mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی امین 61,500 تومان
فبوکسوستات 40mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 40mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی جالینوس 35,100 تومان
فبوکسوستات 80mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 80mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی جالینوس 61,500 تومان
کلشی سین 1mg قرص خوراکی
COLCHICINE 1mg ORAL TABLET
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 55,000 تومان
فبوکسوستات 40mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 40mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 35,100 تومان
فبوکسوستات 80mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 80mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 61,500 تومان
فبوکسوستات 40mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 40mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تولید دارو 35,100 تومان
فبوکسوستات 80mg قرص خوراکی
FEBUXOSTAT 80mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تولید دارو 61,500 تومان