انسولین گلارژین 100[iU]/1mL,3mL تزریقی
سازنده: Eli Lilly 152,500 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 31,500 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 26,100 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 189,500 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 157,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 105,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 105,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 105,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 31,500 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 52,500 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: کیش مدیفارم 31,500 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Vital 17,700 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Vital 6,150 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 43,500 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 87,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 26,100 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 87,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: کیش مدیفارم 26,100 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 87,000 تومان
امپاگلیفلوزین 10mg قرص خوراکی
سازنده: نانو حیات دارو 90,000 تومان