انسولین گلارژین 100[iU]/1mL,3mL تزریقی
سازنده: Eli Lilly 152,500 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 18,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 12,900 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 60,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 43,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 60,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 60,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 60,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 18,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 30,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: کیش مدیفارم 18,000 تومان
آکاربوز 100mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Vital 17,700 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: Bayer Vital 6,150 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 21,500 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 43,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 12,900 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 43,000 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: کیش مدیفارم 12,900 تومان
آکاربوز 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 43,000 تومان
امپاگلیفلوزین 10mg قرص خوراکی
سازنده: نانو حیات دارو 90,000 تومان