فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 19,800 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 250 گرمی
سازنده: داروسازی نیاک 20,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 200
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 15,000 تومان
داروی سنتی شربت 250 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 15,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: دارو درمان بحر آسمان
فرآورده سنتی شربت شیشه 120 میلی لیتری
سازنده: دکتر رضایی زاده
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده طبیعی 30ml قطره
سازنده: گیاهان قائم دارو 30,000 تومان