همودیالیز 2 اسیدی 3710meq/70meq/35meq/87.5meq,5000mL محلول همودیالیز
سازنده: صنایع پزشکی فارمد 56,670 تومان
آلبومین انسانی 20%,100mL
سازنده: Talecris 41,030 تومان
آلبومین انسانی 20%,100mL
سازنده: Green Cross
آلبومین انسانی 20%,100mL
سازنده: Octapharma
آلبومین انسانی 20%,100mL
سازنده: داروسازی امین
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Octapharma 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Csl Behring Ag 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Instituto Grifols S.a. 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Bpl-bio Products Laboratory Ltd 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Baxalta 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Csl Behring Gmbh 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Instituto Grifols S.a. 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Octapharma 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Zlb Bioplasma 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Kedrion 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Lfb Biomedicaments 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Octapharma 184,900 تومان