الوسولفیس آلفا 1mg/1mL,5mL محلول تزریقی
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh 4,177,000 تومان
بتائین 100g پودر خوراکی
سازنده: Thorpe Laboratories 665,000 تومان
بتائین 180g پودر خوراکی
سازنده: Special Products Limited 1,635,400 تومان
بتائین 180g پودر خوراکی
سازنده: Ropack Pharma
بتائین 180g پودر خوراکی
سازنده: Thorpe Laboratories 1,927,800 تومان
لارونیداز 0.58mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh 1,700,000 تومان
ال-کارنیتین 250mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 43,000 تومان
ال-کارنیتین 1g قرص جویدنی خوراکی
سازنده: Sigma-tau 168,000 تومان
ال-کارنیتین 100mg/1mL,10mL محلول خوراکی
سازنده: Uni-pharma 6,800 تومان
ایمیگلوسراز 400[iU] پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Genzyme Ireland Ltd. 2,400,000 تومان
سیستئامین 150mg کپسول خوراکی
سازنده: Mylan Bertek Pharmaceuticals Inc 1,860,000 تومان
سیستئامین 50mg کپسول خوراکی
سازنده: Mylan Pharmaceuticals Inc 6,000 تومان
ال-کارنیتین 200mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Uni-pharma 20,400 تومان
ال-کارنیتین 100mg/1mL,120mL محلول خوراکی
سازنده: البرز دارو 11,680 تومان