بتائین 100g پودر خوراکی
BETAINE 100g ORAL POWDER, FOR SOLUTION
سازنده: Thorpe Laboratories 665,000 تومان
بتائین 180g پودر خوراکی
BETAINE 180g ORAL POWDER, FOR SOLUTION
سازنده: Special Products Limited 1,635,400 تومان
بتائین 180g پودر خوراکی
BETAINE 180g ORAL POWDER, FOR SOLUTION
سازنده: Thorpe Laboratories 1,927,800 تومان
لارونیداز 0.58mg/1mL,5mL تزریقی
LARONIDASE 0.58mg/1mL,5mL PARENTERAL INJECTION
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh 1,700,000 تومان
ال-کارنیتین 250mg قرص خوراکی
L CARNITINE 250mg ORAL TABLET
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 43,000 تومان
سیستئامین 150mg کپسول خوراکی
CYSTEAMINE 150mg ORAL CAPSULE
سازنده: Mylan Bertek Pharmaceuticals Inc 1,860,000 تومان
سیستئامین 50mg کپسول خوراکی
CYSTEAMINE 50mg ORAL CAPSULE
سازنده: Mylan Pharmaceuticals Inc 6,000 تومان