دوکساپرام هیدروکلرید 20mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: Rotexmedica Gmbh Arzneimittelwerk 34,300 تومان
برکتانت 25mg/1mL,4mL سوسپانسیون تزریقی
سازنده: تک زیما دارو البرز 625,000 تومان
برکتانت 25mg/1mL,8mL سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Abbvie 1,088,000 تومان
بووکتانت 50mg/1mL,2mL تزریقی
سازنده: کی بی سی 850,000 تومان
کلفکتانت 35mg/1mL,3mL سوسپانسیون
سازنده: ONY BIOTECH INC(EX ONY INC) 791,800 تومان
کلفکتانت 35mg/1mL,6mL سوسپانسیون
سازنده: ONY BIOTECH INC(EX ONY INC) 1,148,600 تومان
پرکتانت آلفا 80mg/1mL,3mL تزریقی
سازنده: Chiesi 1,399,000 تومان
سورفکتانت ریوی 27mg/1mL,5mL سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Bles Biochemicals Inc. 733,500 تومان