تولترودین تارترات 1mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 4,350 تومان
تولترودین تارترات 2mg قرص خوراکی
سازنده: Pfizer Italia Srl 23,184 تومان
ترازوسین 2mg قرص خوراکی
سازنده: Apotex 110 تومان
ترازوسین 2mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 14,500 تومان
ترازوسین 2mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 14,500 تومان
ترازوسین 2mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 14,500 تومان
ترازوسین 5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 17,300 تومان
یوهمبین هیدروکلراید 2mg قرص خوراکی
سازنده: ایران دارو 22,000 تومان
یوهمبین هیدروکلراید 5.4mg قرص خوراکی
سازنده: ایران دارو 7,800 تومان
ترازوسین 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی آریا 17,300 تومان
ترازوسین 5mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 17,300 تومان
دوتاستراید 0.5mg کپسول خوراکی
سازنده: OLIVE HEALTHCARE 42,000 تومان