داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 60mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 36,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی کوثر 48,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 80,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 60mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 54,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 48,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سامی ساز 48,000 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 8,610 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 8,610 تومان
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 19,500 تومان
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 19,500 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 9,000 تومان
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 22,500 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: Cipla 100,000 تومان
داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم 48,000 تومان