داپوکستین (بصورت هیدروکلراید) 30mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تولید دارو 32,000 تومان
دی متیل سولفواکساید 50% محلول داخل بدن
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd. 195,700 تومان
دی متیل سولفواکساید 50% محلول داخل بدن
سازنده: کارآوران طب آسیا 32,875 تومان
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 19,500 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 250 تومان
فیناستراید 1mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 8,610 تومان
فیناستراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: ایران دارو 650 تومان
اکسی بوتینین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: ایران دارو 14,500 تومان
اکسی بوتینین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 14,500 تومان
فنازویپریدین هیدروکلراید 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی
فنازویپریدین هیدروکلراید 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 4,500 تومان
فنازویپریدین هیدروکلراید 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 58,000 تومان
پاپاورین 40mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd. 15,000 تومان
پاپاورین 40mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: Laboratoires Sterop 4,700 تومان
پاپاورین 40mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: دارو و درمان افق جم
پاپاورین 40mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: فوریتهای داروئی سپاکو دارو