پاپاورین 40mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: فوریتهای سینا آرات گستر
سیلدنافیل 25mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 170 تومان
سیلدنافیل 25mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
سیلدنافیل 25mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 130 تومان
سیلدنافیل سیترات 1%,15g ژل جلدی
سازنده: ایران دارو 13,000 تومان
سیلدنافیل سیترات 1%,15g ژل جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 13,000 تومان
سیلدنافیل سیترات 1%,15g ژل جلدی
سازنده: سینا پیشگام دارو نوین 15,600 تومان
سیلدنافیل سیترات 1%,30g ژل جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو 28,000 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: Fareva Amboise 146,000 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 16,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 2,200 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: تولید مواد داروئی درسا دارو 2,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 6,000 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی خوارزمی 2,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ریحانه اصفهان 5,600 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 2,200 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: فارماشیمی 2,200 تومان