سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: فرنوش داروطب 20,760 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 4,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 2,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 5,500 تومان
سیلدنافیل سیترات 100mg قرص خوراکی
سازنده: مرهم دارو 6,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: Fareva Amboise 121,600 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: اکتوورکو 16,400 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 1,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: تولید مواد داروئی درسا دارو 1,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی طب مفید نیکان 3,600 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ریحانه اصفهان 4,592 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 1,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: فارماشیمی 1,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا 3,600 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 2,250 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 1,800 تومان
سیلدنافیل سیترات 50mg قرص خوراکی
سازنده: مرهم دارو 4,400 تومان
سولیفناسین سوکسینات 10mg قرص خوراکی
سازنده: Astellas Pharma Europe 99,000 تومان
سولیفناسین سوکسینات 10mg قرص خوراکی
سازنده: Zentiva Romania 26,100 تومان
سولیفناسین سوکسینات 10mg قرص خوراکی
سازنده: البرز دارو 21,750 تومان