اتریفاید استارچ 6%,500mL محلول تزریقی
سازنده: Fresenius Kabi 40,000 تومان
اتریفاید استارچ 6%,500mL محلول تزریقی
سازنده: داروسازی ثامن 19,400 تومان
او آر اس 5g پودر برای محلول خوراکی
سازنده: پورسینا 10,000 تومان
او آر اس 5g پودر برای محلول خوراکی
سازنده: پورسینا 1,350 تومان