آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Biotest 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Csl Behring 184,900 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Sanquin 184,900 تومان
آمینو اسید 10%,5mg/8.9mg/5.74mg/3.12mg/4mg/1mL,500mL تزریقی
سازنده: B. Braun Melsungen Ag 39,000 تومان
آمینو اسید 10%,5mg/8.9mg/5.74mg/3.12mg/4mg/1mL,500mL تزریقی
سازنده: انستیتو پاستور ایران 15,030 تومان
آمینو اسید 10%,5mg/8.9mg/5.74mg/3.12mg/4mg/1mL,250mL تزریقی
سازنده: Fresenius Kabi Austria Gmbh 42,600 تومان
آمینو اسید 5%,2.5mg/3.7mg/4.655mg/2.15mg/1mL,500mL محلول تزریقی
سازنده: Fresenius Kabi Austria Gmbh 31,740 تومان