محلول تغلیظ شده بیکربنات 650mg پودر
سازنده: صنایع پزشکی فارمد 8,500 تومان
محلول تغلیظ شده بیکربنات 650mg پودر
سازنده: صنایع پزشکی فارمد
محلول تغلیظ شده بیکربنات 650mg پودر
سازنده: صنایع پزشکی فارمد 59,000 تومان
آلبومین انسانی 20%,50mL محلول تزریقی
سازنده: Baxalta 184,900 تومان