دکستروز/سدیم کلراید 3.33%/0.3%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران 20,120 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 3.33%/0.3%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: انستیتو پاستور ایران 6,300 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 3.33%/0.3%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 20,120 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 3.33%/0.3%,500mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 13,000 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 3.33%/0.3%,500mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 13,000 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.45%, محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 20,940 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.45%,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 13,400 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران 21,000 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 21,000 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%/1mL,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 21,000 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%,500mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی ثامن 13,400 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%,500mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: فرآورده های تزریقی و دارویی ایران 13,400 تومان
دکستروز/سدیم کلراید 5%/0.9%,250mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 9,810 تومان
دکستروز 10%,1000mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 21,900 تومان
دکستروز 10%,500mL محلول تزریقی وریدی
سازنده: داروسازی شهید قاضی 15,330 تومان