فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 19,800 تومان
داروی سنتی قطره 20 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی شربت ظرف 250 گرمی
سازنده: داروسازی نیاک 20,000 تومان
فرآورده سنتی شربت ظرف 200
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق 15,000 تومان
داروی سنتی شربت 250 میلی لیتر
سازنده: طلای سبز طوبی 15,000 تومان
داروی سنتی روغن 30 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 30 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 30 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ۳۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی بنیان دارو
فرآورده سنتی روغن ظرف 45 میلی لیتری
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 13,200 تومان
فرآورده سنتی اسپری اسپری 60 میلی لیتری
سازنده: سبز دارو جهان 30,000 تومان
فرآورده سنتی روغن pet ۶0 میلی لیتری
سازنده: ایتوک برین آویجان 39,500 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: سبز دارو جهان
فرآورده سنتی شربت ظرف 120 میلی لیتری
سازنده: دارو درمان بحر آسمان
فرآورده سنتی شربت شیشه 120 میلی لیتری
سازنده: دکتر رضایی زاده
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده طبیعی 30ml قطره
سازنده: گیاهان قائم دارو 30,000 تومان