کلسی پوتریول/ بتامتازون دی پروپیونات 0.005%/0.064%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 40,600 تومان
متوکسالن 10mg قرص خوراکی
سازنده: Laboratoires Macors 27,000 تومان
آسیترتین 10mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa 132,000 تومان
آسیترتین 25mg کپسول خوراکی
سازنده: Micro-sphere Sa 312,720 تومان
کل تار 0.05 لوسیون جلدی
سازنده: گیلارانکو
متوکسالن 10mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 27 تومان
متوکسالن 1%,30mL محلول جلدی
سازنده: Taj Pharmaceuticals Ltd 4,820 تومان
متوکسالن 1%,30mL محلول جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 4,820 تومان