فکسوفنادین هیدروکلراید 120mg قرص خوراکی
سازنده: کوبل دارو 58,500 تومان
فکسوفنادین هیدروکلراید 180mg قرص خوراکی
سازنده: کوبل دارو 78,000 تومان
فکسوفنادین هیدروکلراید 30mg قرص خوراکی
سازنده: کوبل دارو 18,750 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 18,700 تومان
دیمن هیدرینات 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو
فکسوفنادین هیدروکلراید 120mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو
فکسوفنادین هیدروکلراید 60mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو