ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: صنعتی کیمیدارو 6,900 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: Novell Pharmaceutical Laboratories 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 10mg قرص خوراکی
سازنده: ایران ناژو 5,610 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 70 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 14,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 6,000 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 4,350 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg قرص خوراکی
سازنده: رامو فارمین 14,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,120mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 8,000 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوارهای رازک 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی خوارزمی 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی امین 7,000 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: دارو سازی حکیم 8,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: رامو فارمین 4,500 تومان
ستیریزین هیدروکلراید 5mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: نیک سامان دارو 4,500 تومان