ستیریزین/سودوافدرین 5mg/120mg قرص پیوسته رهش خوراکی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 2,100 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 10mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 13,500 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 10mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 18,500 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 10mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 18,500 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 10mg/1mL,1mL تزریقی
سازنده: البرز دارو 18,500 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 2mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 8,500 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 2mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 1,690 تومان
کلرفنیرآمین مالئات 2mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: ایران دارو 8,500 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 3 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 15,000 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: لابراتوارهای شهردارو 10,000 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: پورسینا 7,000 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: ایران دارو 20,000 تومان
کلرفنیرامین مالئات 4mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 20,000 تومان
پرومتازین هیدروکلراید 25mg/1mL,2mL تزریقی
سازنده: Sanofi-aventis S.p.a. 1,530 تومان
سرماخوردگی کودکان 0.67mg/10mg/5mL,120mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 14,000 تومان
سرماخوردگی کودکان 0.67mg/10mg/5mL,60mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 3,000 تومان
دیمن هیدرینات 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 4,000 تومان
دس لوراتادین 2.5mg/5mL,120mL شربت خوراکی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 21,000 تومان