دستگاه ماموگرافی آنالوگ 1
سازنده: صنایع پایامد الکترونیک