آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی فارابی 18,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 27,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 27,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 27,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 27,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 27,000 تومان
آسیکلوویر 200mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 27,000 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: تجهیزات بیمارستانی دارویی ولوازم ازمایشگاهی جهان بهبود 44,000 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: Laboratorio Reig Jofre S.a 7,500 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: داروسازی اکسیر 252,000 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: داروسازی تهران شیمی 7,000 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: Biologici Italia Laboratories 13,100 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: آفا شیمی 126,000 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 12,600 تومان
آسیکلوویر 250mg پودر لیوفیلیزه تزریقی
سازنده: روناک دارو 12,600 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd. 115,000 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 34,500 تومان