آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 34,500 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 34,500 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ثنامد 34,500 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 34,500 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 34,500 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی فارابی 42,000 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 69,000 تومان
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 34,500 تومان
آسیکلوویر 500mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 146,000 تومان
آسیکلوویر 500mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: Biologici Italia Laboratories 6,800 تومان
آسیکلوویر 500mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: داروسازی اکسیر 292,000 تومان
آسیکلوویر 500mg پودر برای سوسپانسیون تزریقی
سازنده: روناک دارو 14,600 تومان
آسیکلوویر 800mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی تهران دارو 6,000 تومان
آسیکلوویر 800mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی امین 9,000 تومان
آسیکلوویر 800mg قرص خوراکی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 66,000 تومان
آسیکلوویر 800mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اوه سینا 52,800 تومان
آسیکلوویر 800mg قرص خوراکی
سازنده: روزدارو 46,200 تومان
آدفوویر 10mg قرص خوراکی
سازنده: Gilead Sciences Limited
آدفوویر 10mg قرص خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 9,600 تومان