لدیپسویر/سوفوسبوویر 90mg/400mg قرص خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 465,000 تومان
لدیپسویر/سوفوسبوویر 90mg/400mg قرص خوراکی
سازنده: صنعت دارویی شاری 46,500 تومان
داکلاتاسویر/سوفوسبوویر 60mg/400mg قرص خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 366,000 تومان
داکلاتاسویر/سوفوسبوویر 60mg/400mg قرص خوراکی
سازنده: فن آوران روژان محقق دارو 1,680,000 تومان
لدیپسویر/سوفوسبوویر 90mg/400mg قرص خوراکی
سازنده: توسعه بازرگانی دارویی سبحان 560,000 تومان
لوپیناویر/ریتوناویر 200mg/50mg قرص خوراکی
سازنده: Macleods Pharmaceuticals Limited
لامیوودین 100mg قرص خوراکی
سازنده: باختر بیوشیمی 76,200 تومان
انتکویر 1mg قرص خوراکی
سازنده: Bristol-myers Squibb
آسیکلوویر 400mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی فارابی 23,000 تومان
داکلاتاسویر 30mg قرص خوراکی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
داکلاتاسویر 60mg قرص خوراکی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
داروناویر 150mg قرص خوراکی
سازنده: Mcneil & Argus Pharmaceuticals Ltd.
داروناویر 600mg قرص خوراکی
سازنده: Emcure Pharmaceuticals Ltd.
لامیوودین 100mg قرص خوراکی
سازنده: Cipla 105,000 تومان
لامیوودین 100mg قرص خوراکی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
لامیوودین 150mg قرص خوراکی
سازنده: Kwality Pharmaceuticals Ltd.
لامیوودین 150mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی اکسیر 495 تومان
لامیوودین / زیدوودین 150mg/300mg قرص خوراکی
سازنده: Macleods Pharmaceuticals Limited
لامیوودین 10mg/1mL,100mL محلول خوراکی
سازنده: Macleods Pharmaceuticals Limited