بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: Douglas Pharmaceuticals 64,400 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 86,100 تومان
بیکالوتامید 50mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 92,250 تومان
بوسرلین استات 1mg/1mL,5.5mL تزریقی
سازنده: داروسازی ثامن 37,440 تومان
بوسرلین استات 1mg/1mL,5.5mL تزریقی
سازنده: Sanofi-aventis 88,160 تومان
بوسرلین استات 1mg/1mL,5.5mL تزریقی
سازنده: داروسازی ابوریحان 374,400 تومان
اگزمستان 25mg قرص خوراکی
سازنده: Pfizer Italia Srl 162,000 تومان
اگزمستان 25mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی اسوه 94,500 تومان
مجسترول استات 20mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 8,100 تومان
مجسترول استات 40mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 36,000 تومان
لتروزول 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: Novartis 132,000 تومان
لتروزول 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی سها 27,450 تومان
لتروزول 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 45,000 تومان
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 105,000 تومان
مجسترول استات 40mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 36,000 تومان