لتروزول 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 27,450 تومان
لتروزول 2.5mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 27,450 تومان
اگزمستان 25mg قرص خوراکی
سازنده: Synthon Hispania S.l. 129,000 تومان
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی سبحان انکولوژی 105,840 تومان
گوسرلین استات 3.6mg ایمپلنت داخل بدن
سازنده: Astrazeneca 214,400 تومان
گوسرلین استات 10.8mg ایمپلنت داخل بدن
سازنده: Astrazeneca 702,750 تومان
مجسترول استات 40mg قرص خوراکی
سازنده: دارو سازی آتی فارمد 12,900 تومان
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: Hexal 39,060 تومان
فولوسترنت 250mg محلول تزریقی
سازنده: Vetter Pharma Fertigung Gmbh
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: Medochemie 100,000 تومان
اگزمستان 25mg قرص خوراکی
سازنده: داروسازی ابوریحان 236,250 تومان
مدروکسی پروژسترون استات 100mg/1mL,5mL تزریقی
سازنده: پویش دارو گستر برتر فارس
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: Biosyn(rotendorf) 7,728 تومان
اگزمستان 25mg قرص خوراکی
سازنده: ایران هورمون 94,500 تومان
فلوتامید 250mg قرص خوراکی
سازنده: مهردارو 105,000 تومان