کامازینک 2 30
سازنده: Guergi S.r.o. (ltd.)
کاپیلار
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم
کاپیلار گلد
سازنده: بازرگانی تدبیر کالای جم
کاردوبست کپسول بالک
سازنده: ایران داروک
کارنی برن 25 میلی لیتر محلول خوراکی 10
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
کارنی برن 250 میلی لیتر شربت
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
کارنی هلث 500 م ل شربت
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
کارنی پرا 250 میلی گرم ساشه
سازنده: قندهای رژیمی پرارین پارس
کارنی برن 500 میلی گرم 1000 میلی لیتر
سازنده: داروسازی خوارزمی
کارنی برن 500 میلی گرم 500 میلی لیتر شربت
سازنده: داروسازی خوارزمی 98,400 تومان
کارنیدین پودر
سازنده: شهاب تجارت شایگان
2 کیلوگرم جار
سازنده: داروسازی سونا طب پارسه
345 گرم جار
سازنده: داروسازی سونا طب پارسه
840 گرم جار
سازنده: داروسازی سونا طب پارسه
کاتاپرس 0.15 میلیگرم ویال
سازنده: Boehringer Ingelheim
کتل اپیتلیا 5 م ل ویال
سازنده: پیشرو ایمن پژوه
سلاستین
سازنده: بین المللی هستی دارو درمان
روتیکا قرص بالک
سازنده: شرکت داروسازی یاس کویر میبد
ویمن دیلی قرص
سازنده: شرکت داروسازی یاس کویر میبد