پراسوگرل هیدروکلراید
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سدیم فسفات تری بازیک دو دکا هیدرات
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
والگان سیکلوویر هیدروکلراید
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
فنیل مورفولین-3 -اون
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آلفنتانیل هیدروکلراید
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آپرپیتانت میکرونایزد
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
سیتریزین دی هیدروکلراید
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
ماده اولیه ژلاتین
سازنده: Rama Industries Ltd
متیل کوبالامین
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
میکروکریستالین سلولز (پریمسل 101)
سازنده: Chemfield cellulose 75,300 تومان
پامابروم
سازنده: Kores (india) Ltd
دندریمر با هسته اتیلن دی آمین
سازنده: نانو دارو البرز
هوموپلیمر کاپرولاکتون
سازنده: نانو دارو البرز
دندریمر با هسته اتیلن دی آمین
سازنده: نانو دارو البرز