پراسوگرل هیدروکلراید
PRASUGREL HCL
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
والگان سیکلوویر هیدروکلراید
VALGANCICLOVIR HCL
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آلفنتانیل هیدروکلراید
ALFENTANIL HCL
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
آپرپیتانت میکرونایزد
APREPITANT(MICRONIZED)
سازنده: تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
پامابروم
PAMABROM SAMPLE
سازنده: Kores (india) Ltd
هوموپلیمر کاپرولاکتون
PCL
سازنده: نانو دارو البرز