کاغذ اکستروژن ۴۰ میکرون
سازنده: پلاستیک ماشین الوان
کاغذ اکستروژن ۸۰ میکرون
سازنده: پلاستیک ماشین الوان