کاغذ اکستروژن ۴۰ میکرون
EXTROGEN PAPER ۴۰mcm
سازنده: پلاستیک ماشین الوان
کاغذ اکستروژن ۸۰ میکرون
EXTROGEN PAPER 80 mcm
سازنده: پلاستیک ماشین الوان