فرآورده طبیعی 500 م ل شامپو
سازنده: نو تک فار 49,600 تومان
کمک به کاهش و برطرف کردن اسکار 30mL
سازنده: کیتوتک(کیفیت تولید تکاپو) 77,000 تومان