شیشه سربی شیشه سربی سایز 800*600
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 1600*1000
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
روپوش،جلیقه و دامن سربی جلیقه و دامن سربی
سازنده: نوین طب خاورمیانه جهان
روپوش،جلیقه و دامن سربی L
سازنده: ویستا آرتا توس آریا
شیشه سربی شیشه سربی سایز 1200*800
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 400*600
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 900*600
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 1200*600
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 2000*1000
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی شیشه سربی سایز 1000*800
سازنده: Bermedi Medical Solutions GmbH
شیشه سربی MACO
سازنده: MAHN MEDIZINKPRODUKTE GmbH
شیشه سربی 354P/76-001
سازنده: Kenex (Electro-Medical) Ltd
شیشه سربی MACO
سازنده: MAHN MEDIZINKPRODUKTE GmbH