آ + د + آهن + زینک 15 میلی لیتر قطره
سازنده: داروسازی آرام دارو گستر
ویتامین آ + د + آهن + روی 15 میلی لیتر قطره
سازنده: داروسازی حکیم 5,995 تومان
آدزیر/آ/د/آهن/زینک 30 میلی لیتر قطره
سازنده: Vitane Pharma GmbH 25,070 تومان
مکمل آهن 30 میلی لیتر قطره
سازنده: Siit Srl 133,000 تومان
مکمل رژیمی غذایی 15 میلی لیتر قطره
سازنده: لابراتوارهای شهردارو
مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 5,000 تومان
مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 4,905 تومان
فروزومال آهن 30 میلی لیتر قطره
سازنده: سیمرغ داروی عطار 44,700 تومان
مکمل غذایی فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره
سازنده: سیمرغ داروی عطار 4,900 تومان
فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره
سازنده: داروسازی خوارزمی 4,900 تومان
طعم موز قطره خوراکی
سازنده: الحاوی
آیرونرم 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: Wallace Manufacturing Chemists Limited 500,000 تومان
آیرویت / مکمل آهن 30 میلی لیتر قطره
سازنده: دارو درمان سپهر 24,000 تومان
لیپوزوفر آهن لیپوزومال 30 میلی لیتر قطره
سازنده: زیست تخمیر 41,500 تومان