ابزار جراحی نیمه ساخته 16CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 18CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 16CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 24CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 16.5CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 40X50MM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 24CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 10CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 33CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 18CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 8MM 20CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته LIGATURE GUIDE
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 3MM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD
ابزار جراحی نیمه ساخته 27CM
سازنده: ELMED INSTRUMENT (Pvt) LTD