اجزا و قطعات کیسه خون MEMBRANE VALVES
سازنده: Margi SRL Societa Unipersonale
اجزا و قطعات کیسه خون BREAKAWAY VALVES
سازنده: Margi SRL Societa Unipersonale