اسپری ضدعفونی سریع الاثر 750mL
1-PROPANOLETHANOL 750mL SPRAY
سازنده: نماینده ایده گستر درمان
ضد عفونی کننده دست 96%,6۵mL
ETHANOL 96%,6۵mL GEL
سازنده: لاله اکباتان 7,000 تومان
ژل ضدعفونی کننده دست 500mL
ETHANOL 500mL GEL
سازنده: رضا راد 40,000 تومان
ژل ضد عفونی کننده دست 50mL
ETHANOL 96 ° 50mL GEL
سازنده: نگارین گستر کیمیا
ژل ضدعفونی دست 60mL
ALCOHOL 60mL GEL
سازنده: ساپونین ایران
ژل ضدعفونی کننده پوست 50mL
POLYHEXANIDE 50mL GEL
سازنده: نماینده فارمد شایان