اسپری ضدعفونی سریع الاثر 750mL
سازنده: نماینده ایده گستر درمان
ضد عفونی کننده دست 96%,6۵mL
سازنده: لاله اکباتان 7,000 تومان
ژل ضدعفونی کننده دست 500mL
سازنده: رضا راد 40,000 تومان
ژل ضدعفونی کننده دست 5L
سازنده: رضا راد
ژل ضدعفونی کننده دست 1000mL
سازنده: عطرآگین
ژل ضدعفونی کننده دست 500mL
سازنده: عطرآگین
ژل ضدعفونی کننده دست 50mL
سازنده: عطرآگین 15,000 تومان
ژل ضد عفونی کننده دست 50mL
سازنده: نگارین گستر کیمیا
ژل ضدعفونی دست 60mL
سازنده: ساپونین ایران
ژل ضدعفونی کننده پوست 50mL
سازنده: نماینده فارمد شایان
ژل ضدعفونی کننده دست 1L
سازنده: عماد درمان پارس
ژل ضدعفونی کننده دست 60g
سازنده: گیلارانکو