محلول ضد عفونی کننده 1L
ALKYLAMINE, DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE 1L SOLUTION
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 2L
ALKYLAMINE, DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE 2L SOLUTION
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 5L
ALKYLAMINE, DIALKYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE 5L SOLUTION
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 1L
BENZALKONIUM CHLORIDE 1L SOLUTION
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب