محلول ضدعفونی کننده سطوح 1L
سازنده: نماینده رضا راد
پودر ضدعفونی سطوح و تجهیزات 30g
سازنده: نماینده نزمین قشم
محلول ضدعفونی ابزار 500mL
سازنده: نماینده نزمین قشم 50,000 تومان
محلول ضدعفونی ابزار 2L
سازنده: نماینده نزمین قشم 145,000 تومان
محلول ضد عفونی کننده 1L
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 2L
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 5L
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 1L
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
محلول ضد عفونی کننده 2L
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
گندزدایی هوای محیط و سطوح تجهیزات 5Lit
سازنده: داروسازی کیمیافام
محلول استریلیزاسیون و ضدعفونی ابزار 3.9L
سازنده: نماینده شیمی طب امیر
محلول استریلیزاسیون و ضدعفونی ابزار 1L
سازنده: نماینده شیمی طب امیر
محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح کوچک RTUSolution750mL
سازنده: نماینده آیریا برنا 178,000 تومان