فرآورده سنتی مرهم ظرف 100 گرمی با درپوش پمپ دار
سازنده: دانش بنیان نانو پرنوس سانیار
فرآورده سنتی شربت بطری 250 میلی لیتری
سازنده: صبح امید ماه نور 15,000 تومان
داروی سنتی پماد ۵0 گرم
سازنده: دارو درمان سلفچگان 41,600 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: باریج اسانس 18,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 37 میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 9,000 تومان
فرآورده سنتی پماد تیوپ 50 گرمی
سازنده: باریج اسانس
فرآورده سنتی پماد تیوپ 50 گرمی
سازنده: دارو درمان سلفچگان 35,700 تومان
داروی سنتی پماد 50 گرم
سازنده: طب گیاه امیر 26,000 تومان
داروی سنتی روغن 50 میلی لیتر
سازنده: فرا آرا گستر ترنج
داروی سنتی روغن 60 میلی لیتر
سازنده: ریحان دارو جم
فرآورده سنتی پماد تیوپ 30 گرمی
سازنده: پیشرو آریا روناک
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 9,300 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: پیشرو آریا روناک
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: پیشرو آریا روناک
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: زیست فناوری کوشای کویر
فرآورده سنتی روغن شیشه 60 میلی لیتری
سازنده: گیاه اسانس 17,500 تومان
فرآورده سنتی
سازنده: باریج اسانس 18,000 تومان