فرآورده سنتی شربت بطری 250 میلی لیتری
سازنده: صبح امید ماه نور 15,000 تومان
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 60 میلی لیتر
سازنده: ریحان دارو جم
فرآورده سنتی روغن pet ۶0 میلی لیتری
سازنده: ایتوک برین آویجان 39,500 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 15 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 70 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 100گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 90 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن ظرف 80 گرمی
سازنده: بانی طب آریا
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 60 گرمی
سازنده: تعاونی کشت و صنعت میثاق کشت آتی 27,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 50 گرمی
سازنده: تعاونی هزار پرنده مهریز
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: مدعیان فرآورده های شترمرغ سینوهه
فرآورده سنتی روغن ظرف 50 گرمی
سازنده: ماکیان پروتئین صنعت ارس
فرآورده سنتی روغن ظرف 60 میلی لیتری
سازنده: اکسیر سلامت هیرکان 24,000 تومان
فرآورده سنتی روغن پت ۶۰ میلی لیتری
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 12,000 تومان
سیستین ب6 بلیستر
سازنده: داروسازی دانا