فرآورده سنتی معجون ظرف 100 گرمی
سازنده: اسماعیل ناظم
تونیک جین سین 120 میلی لیتر شربت
سازنده: گل دارو 27,000 تومان